Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turvaurakoitsijat ry – Säkerhetsentreprenörer ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus

Yhdistys on turvaurakoitsijoiden ja alan itsenäisten yrittäjien toimialajärjestö, joka edustaa jäsenistöään suhteissa viranomaisiin, muihin järjestöihin ja ulkopuolisiin.

Yhdistyksen tarkoituksena on näiden sääntöjen lähemmin määrittämällä tavalla vaikuttaa turvaurakoinnin yleisen arvostuksen kohottamiseen, lujittaa alalla toimivien yrittäjien yhteenkuuluvuutta ja valvoa jäsentensä etuja turvallisuusalaa koskevissa ammatillisissa, teknisissä, kaupallisissa ja liikkeenhoidollisissa sekä työmarkkinakysymyksissä, sekä edistää jäsentensä ja koko alan korkean ammatillisen tason saavuttamista ja edelleen kehittämistä.

Yhdistys valvoo hyvien liiketapojen noudattamista ja vastustaa kaikkea epätervettä toimintaa turvallisuusalalla.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

 • valvomalla jäsenistön etuja turvallisuusalan asioiden käsittelyssä muiden yhteisöjen kanssa
 • suorittamalla tutkimus- ja kehittelytoimintaa ja luomalla yhtenäisiä menettelytapoja turvaurakointiin
 • harjoittamalla koulutus- ja neuvontatoimintaa
 • harjoittamalla yleisöön kohdistuvaa turvallisuusalan neuvonta- ja tiedotustoimintaa
 • harjoittamalla turvallisuuteen liittyvää julkaisutoimintaa
 • seuraamalla turvallisuusalan kehitystä ulkomailla ja pitämällä yhteyksiä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin
 • järjestämällä kokous-, esitelmä-, ja neuvottelutilaisuuksia sekä näyttelyitä
 • kehittämällä turvallisuusalan tarpeita vastaavia ammattitutkintoja ja myöntämällä valtuuskortteja jäsenilleen tai heidän palveluksessa oleville
  henkilöille
 • tuottamalla yritys- ja työnantajatoiminnassa tarvittavia tietoja työehtosopimuksista ja palkkataulukoista ja keräämällä tässä toiminnassa tarvittavia
  tilasto- ym. tietoja
 • pyrkimällä muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla toiminnallaan tukemaan turvaurakointia ja sen kehitystä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua jäsenilleen eikä siihen muuten osallisille.

Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä, näissä säännöissä mainitussa järjestyksessä ja yhdistyksen kokouksen tarkemmin määräämillä ehdoilla, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa turvaurakointia ja turvallisuusalan kauppaa.

Jäseneksi hyväksyttävältä edellytetään rehellisyyttä, tunnollisuutta, vilpittömyyttä ja ammattitaitoa, joka on osoitettu edellä tarkoitetussa yritystoiminnassa.

Jäsenten ja niiden yhteenliittymien tulee olla liiton jäseniä kaikkien turvaurakointia harjoittavien toimipisteiden osalta.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen ja turvallisuusalan hyväksi toimineen henkilön ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön.

Yhteistoimintajäseneksi voidaan hyväksyä turvallisuusalalla toimiva yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

4 § Jäseneksi hyväksyminen

Yhdistyksen varsinaiset ja yhteistoimintajäsenet ottaa ja erottaa hallitus.

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti hallituksen vahvistamalla lomakkeella ja osoitettava hallitukselle. Hakemuksessa on ilmoitettava tarkoin lomakkeessa pyydetyt tiedot.

Hallituksen tulee hankkia ne lisäselvitykset, jotka se katsoo tarvitsevansa päätöstä tehdessään. Näin saatuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina.

Jäsenhakemuksen tutkii ja ratkaisee hallitus.

Hallitus hyväksyy jäsenyyden vuoden koeajalla. Lopullinen päätös hyväksymisestä tai hylkäämisestä on tehtävä koeajan päättyessä.

Uuden jäsenen on sitouduttava noudattamaan näitä sääntöjä ja suoritettava vahvistetut liittymis- ja vuosimaksut, jonka jälkeen jäsenyys tulee lopullisesti voimaan. Koeajalta peritään vuosimaksua vastaava maksu, mutta liittymismaksusta palautetaan kaksi kolmannesta, mikäli hallitus ei hyväksy jäsenyyttä koeajan päättyessä.

5 § Jäsenen yleiset velvollisuudet ja oikeudet

Jäsenyys velvoittaa noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksiä, eettisiä sääntöjä sekä yhdistyksen hyväksymiä yleisiä menettelytapoja uhalla, että rikkomukseen syyllistynyt jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä jäljempänä mainitulla tavalla.

Jäsen, joka täyttää sääntöjen mukaisesti velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, saa nauttia niitä oikeuksia ja etuja, joita yhdistys toiminnallaan voi jäsenilleen hankkia.

Yhdistyksen ja sen jäsenten yhteisenä ulkoisena tunnuksena on yhdistyksen kokouksen hyväksymä yhdistyksen tunnus tai tunnukset. Käyttöoikeus alkaa heti, kun jäsenyys on tullut voimaan, ja päättyy välittömästi jäsenyyden päättyessä.

6 § Ilmoitukset ja tilastotiedot

Jäsen on velvollinen antamaan yhdistykselle jäsenmaksujen määräämistä varten tarvittavat tiedot. Tiedot on annettava asetetun määräajan kuluessa. Jäseniä ja heidän liiketoimintaansa koskevia tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina eikä niistä saa antaa yksilöityä tietoa.

7 § Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Ruotsinkielisillä on kuitenkin oikeus kirjeenvaihdossaan yhdistyksen kanssa sekä yhdistyksen kokouksissa käyttää omaa äidinkieltään.

8 § Maksut

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymismaksun ja liikevaihdon tai henkilökunnan määrään perustuvan vuosimaksun, joiden suuruuden vahvistaa hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous kulloinkin seuraavaksi kalenterivuodeksi. Määriteltyjä erityistarkoituksia varten voidaan samalla tavalla päättää kannettavaksi lisäjäsenmaksu.

Yhteistoimintajäsenet suorittavat yhdistykselle hallituksen vahvistaman maksun.

Maksut yhdistykselle on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

Uudet varsinaiset jäsenet maksavat ensimmäiseltä vuodelta vuosimaksua jäsenyyden täysiä vuosineljänneksiä vastaavan osan kokonaisvuosimaksusta.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksuja.

9 § Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja/vastuullinen asiamies.

Yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen kokouksen kulloinkin päättämä määrä, vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä, kuitenkin siten, että hallituksen jäsenten kokonaislukumäärä puheenjohtajat mukaan lukien on pariton.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuoden toimikaudeksi kerrallaan, kuitenkin siten, että joka toinen vuosi valitaan puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä, joka toinen vuosi 2. varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä. Ensimmäisessä vaalissa valitaan ensin puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä kahdeksi vuodeksi, sitten 2. varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä yhdeksi vuodeksi. Neljä vuotta hallituksen muuna jäsenenä tai varapuheenjohtajana toiminutta ei saa valita välittömästi uudelleen, ellei häntä samalla valita puheenjohtajaksi. Tällöin hän voi olla hallituksessa vielä neljä vuotta. Puheenjohtaja voidaan tarvittaessa valita kahden puheenjohtajakauden jälkeenkin uudelleen, kunhan hallituksessa olon maksimivuodet eivät ylity.

10 § Hallitus

Hallitus käsittelee ja päättää juoksevat asiat, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle. Hallituksen apuna on työvaliokunta ja toimitusjohtaja/vastuullinen asiamies.

Hallitus kokoontuu toimitusjohtajan/vastuullinen asiamiehen kutsusta niin usein kuin puheenjohtaja tai toimitusjohtaja/vastuullinen asiamies katsoo sen tarpeelliseksi. Neljä hallituksen jäsentä voi pyytää puheenjohtajan tai toimitusjohtajan/vastuullinen asiamiehen kutsumaan hallituksen koolle ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja mukaan luettuna.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja toimitusjohtaja/vastuullinen asiamies ja jonka hallitus hyväksyy seuraavassa kokouksessaan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 • edustaa yhdistystä suhteissa viranomaisiin ja ulkopuolisiin;
 • edistää kaikin tavoin yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä näiden toimeenpanoa koskevia päätöksiä;
 • valvoa, että yhdistyksen sääntöjä sekä tehtyjä päätöksiä noudatetaan;
 • käsitellä ja ratkaista jäsenhakemukset ja eroilmoitukset, tehdä erottamispäätökset sekä käsitellä ja ratkaista yhdistyksen tunnuksien ja ansiomerkkien käyttöön liittyvät asiat;
 • ottaa ja erottaa toimitusjohtaja/vastuullinen asiamies ja hänen esityksestään päättää muiden tarvittavien toimihenkilöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä määritellä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa;
 • esittää vuosittain kertomus yhdistyksen toiminnasta ja tilinpäätös yhdistyksen kokoukselle;
 • esittää yhdistyksen kokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ja siinä yhteydessä tehdä esitys liittymis- ja vuosimaksuista sekä mahdollisista lisäjäsenmaksuista;
 • valmistella ja antaa lausuntonsa muistakin kokoukselle esitettävistä asioista;
 • käsitellä rikkomuksia yhdistyksen sääntöjä sekä tehtyjä päätöksiä vastaan sekä päättää mahdollisista seuraamuksista;
 • huolehtia muista yhdistyslain mukaisista velvoitteista.

11 § Työvaliokunta ja muut valiokunnat

Työvaliokunta

Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toimitusjohtaja/vastuullinen asiamies.

Työvaliokunnan tulee valmistella hallituksen kokouksessa esille tulevat asiat sekä käsitellä juoksevat ja kiireelliset asiat, sekä muut hallituksen erikseen työvaliokunnalle jättämät asiat.

Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan/vastuullisen asiamiehen kutsusta tarpeen mukaan.

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Työvaliokunnan päätösten on oltava yksimielisiä.

Työvaliokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Vaalivaliokunta

Yhdistyksen vuosikokous valitsee vaalivaliokunnan, jossa on vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä ja jonka liiton toimitusjohtaja/vastuullinen asiamies kutsuu koolle. Vaalivaliokunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Valiokunnan tehtävänä on valmistella seuraavassa vuosikokouksessa pidettäviä vaaleja ja toimittaa ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta viimeistään vuosikokouksen kokouskutsun yhteydessä jäsenille. Ehdotusta laatiessaan vaalivaliokunnan on pyrittävä siihen, että hallitus edustaa jäsenistöä tasapuolisesti yrityskooltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan. Vaalivaliokunnan jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuosikokouksen alkuun. Vaalivaliokunnan ehdotus ei sido vuosikokousta.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa muita valiokuntia, joiden käsiteltäväksi tulevat asiat on valiokuntaa asetettaessa määritettävä.

12 § Toimitusjohtaja/vastuullinen asiamies

Toimitusjohtajan/vastuullisen asiamiehen tehtävänä on, ellei hallitus ole määrättyjä tehtäviä silmällä pitäen toisin määrännyt:

 • toimeenpanna hallituksen päätökset;
 • valmistella yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös sekä muut yhdistyksen, hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa esille tulevat asiat, ja huolehtia kokousten pöytäkirjanpidosta;
 • kutsua yhdistys hallituksen toimeksiannosta kokouksiin sekä puheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan hallitus ja työvaliokunta kokouksiin;
 • järjestää ja johtaa yhdistyksen toimiston toimintaa, tehdä hallitukselle esitys tarvittavista toimihenkilöistä ja heidän tehtävistään sekä valvoa, että toimihenkilöt suorittavat heille annetut tehtävät;
 • valvoa jäsen- ym. maksujen kantoa, huolehtia asianmukaisesta kirjanpidosta, hoitaa yhdistyksen varoja ja vastata yhdistyksen taloudesta;
 • huolehtia yhdistyksen toimialaan kuuluvan jäsenpalvelun järjestämisestä;
 • seurata alaa koskevaa kehitystä koti- ja ulkomailla ja huolehtia yhteydenpidosta vastaaviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin;
 • tehdä yhdistyksen kehittämistä ja sen tarkoitusperien toteuttamista ja havaittujen epäkohtien poistamista tarkoittavia esityksiä hallitukselle;
 • huolehtia välittömästä yhteydenpidosta viranomaisiin sekä alan ja elinkeinoelämän muihin järjestöihin;
 • huolehtia tarpeellisesta yhdistystä ja sen toimintaa koskevasta tiedotustoiminnasta.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa toimitusjohtaja/vastuullinen asiamies tai puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtajat yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on myös henkilöllä, jolle hallitus on erikseen antanut henkilökohtaisen oikeuden.

14 § Rahastot

Yhdistyksen kokous voi omasta tai ulkopuolisten aloitteesta perustaa yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisen hyväksi rahastoja, joiden säännöt yhdistyksen kokous vahvistaa.

15 § Tilinpäätös

Tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on jätettävä helmikuun 20. päivään mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa niistä yhdistyksen kokoukselle osoitettu lausuntonsa maaliskuun 1. päivään mennessä.

16 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään maalis-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus tai tilintarkastajat pitävät sitä tarpeellisena tai jos vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten.

Kokouksissa johtaa puhetta kokouksen valitsema henkilö. Sihteerinä toimii kokouksen valitsema henkilö.

17 § Kokouskutsu

Kutsu kokoukseen sekä ilmoitus kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta.

18 § Kokouksissa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa

1. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2. todetaan kokouksen laillisuus;
3. käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus edelliseltä vuodelta, edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan niistä antama lausunto;
4. vahvistetaan tilinpäätös;
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle/vastuulliselle asiamiehelle;
6. käsitellään ja hyväksytään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistetaan liittymis- ja vuosimaksut sekä puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan palkkiot;
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä toimitetaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sääntöjen 9 §:n mukaisesti;
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet tarkastamaan tulevan vuoden tilit;
9. käsitellään ne jäsenten esitykset, jotka on hallitukselle kirjallisesti jätetty ennen helmikuun 15. päivää;
10. päätetään vaalivaliokunnan jäsenten lukumäärä sekä toimitetaan vaali
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä hallitukset esittämät asiat.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

19 § Äänestys

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ääniä seuraavasti:

 • Jäsenluokka 1 (liikevaihto alle 0,25 M€) 1 ääni
 • Jäsenluokka 2 (liikevaihto 0,25 – 0,49M€) 2 ääntä
 • Jäsenluokka 3 (liikevaihto 0,5 – 0,99 M€) 3 ääntä
 • Jäsenluokka 4 (liikevaihto 1 – 2,49 M€) 4 ääntä
 • Jäsenluokka 5 (liikevaihto 2,5- 4,99 M€) 5 ääntä
 • Jäsenluokka 6 (liikevaihto 5 – 9,99 M €) 6 ääntä
 • Jäsenluokka 7 (liikevaihto yli 10 M €) 7 ääntä

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhteistoimintajäsenellä ei ole läsnäolo-oikeutta eikä puhe- tai äänioikeutta.

Jäsen tai asiamiehenä toimiva ulkopuolinen voi valtakirjalla käyttää enintään yhden muun jäsenen äänivaltaa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Äänestykset suoritetaan avoimesti, ellei salaista äänestystapaa ole vaadittu.

20 § Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjasta on toimitettava jäljennös jäsenille yhden kuukauden kuluessa.

21 § Jäsenyyden päättyminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys päättyy heti kun ilmoitus on vastaanotettu.

Jos jäsen ei täytä näiden sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai rikkoo muulla tavoin tehtyjä päätöksiä tahi muulla tavoin vastustaa yhdistyksen toimintaa tai tuottaa toiminnallaan yhdistykselle tai sen jäsenille kohtuutonta haittaa, tai huomautuksesta huolimatta jättää hallituksen määräämänä aikana maksunsa suorittamatta yhdistykselle, hallitus voi heti erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä.

Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on annettava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan hakea muutosta yhdistyksen kokoukselta, joka käsittelee asian tavallisessa järjestyksessä. Muutoshakemus on osoitettava hallitukselle ja toimitettava toimitusjohtajalle/vastuullisellen asiamiehelle.

Jäsenyyden päätyttyä ei eronneella tai erotetulla jäsenellä ole oikeutta saada takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja eikä hänellä ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

22 § Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja joista toisen tulee olla varsinainen kokous. Yhdistyksen purkautuessa sen jäljellä olevat varat käytetään purkamisesta päättäneen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

23 § Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.