Termistöä

TERMISTÖÄ TURVASUOJAUSTOIMINNASSA ELINKEINOLUPAAN LIITTYEN:

Turvallisuusalan elinkeinolupa

Turvasuojaustoimintaa harjoittavat yritykset hakevat turvallisuusalan elinkeinolupaa. Kun elinkeinolupa on myönnetty, se oikeuttaa lupaa edellyttävän toiminnan harjoittamiseen kaikkialla maassa ja suomalaisella aluksella. Lupa on voimassa toistaiseksi. Luvan myöntää Poliisihallitus. Tavallisesti turvaurakointiliikkeet harjoittavat turvasuojaustoimintaa ja jotkut hakevat myös rajoitettua vartioimisliikelupaa, mikäli heidän toimintaansa kuuluu myös rikoksenpaljastamistehtävät.

Hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustehtävä tarkoittaa sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta. Yrityksellä, joka tekee hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä, on oltava vuoden 2018 loppuun mennessä haettuna turvallisuusalan elinkeinolupa. Siten kaikki lukitukseen ja kuluvalvonta- sekä hälytysjärjestelmiin liittyvät korjaukset, asennukset ja muutokset (sisältää ns. pääkäyttäjäpalvelut) ovat vuoden 2019 alussa luvanvaraista toimintaa, eikä niitä saa tehdä sellaiset yritykset, jolla ei ko. elinkeinolupaa ole.

Turvasuojaustoiminta tarkoittaa ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa turvasuojaustehtävien hoitamista. Tämä tarkoittaa sitä, että aina, kun tilataan korjaus,- asennus- tai muutostyö lukitus-, kulunvalvonta-, ja hälytysjärjestelmiin, tehtävän suorittavalla yrityksellä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa ja työtä suorittavalla henkilöllä turvasuojaajakortti.

Turvasuojaaja tarkoittaa turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan tai turvasuojaustoiminnan harjoittajan palveluksessa olevaa hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavaa henkilöä. Käytännössä nämä henkilöt ovat lukkoseppiä ja erilaisia järjestelmäasentajia (kulunvalvontajärjestelmät, hälytysjärjestelmät ym.)

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija on joko luonnollinen henkilö (usein yksityinen liikkeenharjoittaja) tai yritys, jolla on voimassa oleva lupa LYTP:ssä luvanvaraiseksi säädetyn toiminnan harjoittamiseen.

Vastaavalla hoitaja on turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevaa henkilöä, joka vastaa siitä, että luvan haltijan toimintaa tai liikettä hoidetaan tässä laissa olevien säännösten mukaisesti. Jokaisessa turvaurakointiliikkeessä on oltava vähintään yksi vastaava hoitaja, jolla tulee olla tehtävään säädetty tutkinto suoritettuna. Poikkeuksena ovat pienet, alle viisi henkeä työllistävät, ainoastaan turvasuojaustoimintaa harjoittavat yritykset, joiden vastaaville hoitajille riittää yli kolmen vuoden työkokemus alalta. Tosiasiassa lähes poikkeuksetta kaikissa Turvaurakoitsijat jäsenliikkeissä on erikoisammattitutkinnon (Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto tai lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto) suorittanut vastaava hoitaja.