Eettiset säännöt

Turvaurakoitsijaliiton jäsenliikkeille ja niiden palveluksessa oleville henkilöille:
 

Sääntö 1. Liiketoiminta

Yrityksen tulee liiketoiminnassaan noudattaa ehdotonta rehellisyyttä, liiketoiminnasta annettuja lakeja ja säännöksiä, turvallisuuden edistämiseksi julkaistuja määräyksiä ja ohjeita sekä tässä esitettyjä eettisiä sääntöjä.

Yrityksen on yhteistyössä asiakkaan kanssa pyrittävä löytämään hänelle yksilöllinen ja tarkoituksenmukainen ratkaisu, joka täyttää turvallisuuden asettamat vaatimukset ja asiakkaan omat erityistarpeet.

 

Sääntö 2. Ammattimainen käytös

Yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden on aina käyttäydyttävä sen luottamuksen arvoisesti, johon palvelu ko. toimialalla heidät velvoittaa.

Liitolla on oma merkittävä roolinsa yhteisten asioiden kehittelyssä ja eteenpäin viemisessä. Liiton asiantuntemusta on käytetty ja käytetään turvallisuusalan lainsäädännön valmistelussa. Liiton mielipidettä kysytään merkittävistä asioista.

Liitto toimii yhteistyössä vakuutusyhtiöiden, poliisin ja alan muiden järjestöjen kanssa. Liiton edustajia kuullaan ja heidän halutaan kertovan mielipiteensä turvallisuudesta.

Henkilökunnan on hallittava työtehtäviensä edellyttämät turvallisuusmääräykset. Suorittaessaan ammat-tiinsa liittyviä tehtäviä heidän tulee tunnollisesti ottaa huomioon ne säännöt, ohjeet ja sopimukset, joiden tarkoituksena on hyväksytyn turvallisuustason ylläpitäminen ja edistäminen.

Henkilökunnan tulee esiintyä palveluhenkisesti, ystävällisesti ja kohteliaasti. Heillä tulee olla työtehtäviä suorittaessaan mukanaan tunnus, josta asiakkaat voivat varmistaa asianomaisen henkilöllisyyden ja hänen edustamansa yrityksen.

Henkilökunnalla tulee olla tarkoituksenmukainen ja siisti, työhön soveltuva asu.

Henkilökunnan tulee aina esiintyä tavalla, joka on kunniaksi hänen edustamalleen yritykselle ja koko toimialalle.

 

Sääntö 3. Vaitiolovelvollisuus

Yrityksen palvelukseen astuneet henkilöt eivät saa antaa toimialan ulkopuolisille lukitus- ja valvontaturvallisuuden vaarantavaa yksityiskohtaista tietoa turvallisuuteen ja lukitukseen liittyvistä seikoista, kuten yksityiskohtaisia tietoja valvontalaitteiden ja -järjestelmien tai lukituksen teknisistä toimintaperiaatteista, sarjatietoja, tietoja aukaisukeinoista tms.

Vaitiolovelvollisuus koskee myös asiakkaan luottamuksellisesti antamia tietoja sekä työssä muuten saatuja asiakkaan omaisuutta, intimiteettiä, toimintaa tms. koskevia tietoja.

Henkilökunta ei saa paljastaa tai käyttää henkilökohtaisessa hyötymistarkoituksessa hyväkseen mitään työsuhteessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja.

Yrityksen palveluksessa työskentelevä henkilö ei saa tehdä työnantajansa nimeä, toimintatapoja tai toiminnassa muutoin noudatettavia sääntöjä yleisesti tunnetuksi tavalla, joka voi vahingoittaa hänen työnantajansa, alalla toimivien kollegojen tai koko toimialan toimintaa.

Se, mitä edellä vaitiolovelvollisuudesta on sanottu, sitoo työntekijää myös työsuhteen päätyttyä. Tässä tarkoituksessa yritykset solmivat työntekijöidensä kanssa erityisen asiaa koskevan sopimuksen.

 

Sääntö 4. Suhteet kollegoihin, tavarantoimittajiin ja muihin sidosryhmiin

Yrityksen ja sen palveluksessa olevien henkilöiden on pyrittävä vaikuttamaan hyvien suhteiden kehittymi-seen koko toimialan keskuudessa.

Yrityksen on noudatettava alalle hyväksyttyjä tai yleisesti noudatettuja kauppatapoja, jotka koskevat myyntirajoituksia, asennustapoja, takuuehtoja, lisenssejä, lukostoturvallisuutta, hyväksymistä edellyttäviä rajoituksia tms.

Asiakkaan kaikenlainen pettäminen ja harhaan johtaminen on koko toimialaa vahingoittavana erityisen tuomittavaa.

Hyvän tavan vastaista on henkilökunnan hankkiminen kollegayrityksistä taloudellisin houkutuksin.

 

Sääntö 5. Esiintyminen julkisuudessa

Yritys tai sen palveluksessa olevat henkilöt eivät saa esiintyä julkisuudessa tavalla, joka perusteettomasti heikentää ihmisten käsitystä heidän omasta tai yleisestä rikosturvallisuudesta.

Mainoksissa ja ilmoittelussa tulee tavoitella puolueettomuutta ja asiallisuutta, joka edistää liikkeen omaa toimintaa, mutta ei vahingoita kollegoiden tai toimialalla toimivien muiden yritysten toimintaa. Annettaes-sa lausuntoja oman liikkeen osalta on varottava, että lausuntoja ei yleistetä koko toimialaa koskeviksi.

Ennen kuin osoitetaan kritiikkiä menettelystä tai toimintatavoista, on selvitettävä ja otettava huomioon ne olosuhteet, jotka ovat vallinneet hänen tehdessään ratkaisunsa. Jos kritiikkiä kollegasta esitetään ulkopuoliselle, on siitä ensin ilmoitettava asianomaiselle. Mahdollinen kritiikki tulee aina esittää asiallisesti, lojaalisti, perustellusti ja varoen koko toimialan vahingoittamista.