Eettiset säännöt

 

Eettiset säännöt

Turvaurakoitsijat ry:n jäsenliikkeille ja niiden palveluksessa oleville henkilöille:

 

YLEISTÄ:

Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus

Emme syrji ketään iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Tällä tarkoitetaan sitä, että kohtelemme kaikkia tasapuolisesti emmekä käyttäydy ketään kohtaan loukkaavasti, uhkaavasti, vihamielisesti, halventavasti, nöyryyttävästi tai hyökkäävästi.

Emme hyväksy työpaikkakiusaamista, syrjintää tai muuta sopimatonta käyttäytymistä työympäristössämme.

Työturvallisuus ja terveys

Huolehdimme yhdessä siitä, että työnteko on turvallista, työntekijät käyttävät suojavälineitä, kaikki saavat riittävästi perehdytystä työhönsä ja työterveyshuolto toimii.

Työntekijät on kattavasti tapaturmavakuutettu ja työnantajat sekä työntekijät osaltaan huolehtivat yhteiskuntavelvoitteidensa suorittamisesta.

Ekologia ja työympäristön puhtaus

Huolehdimme siisteydestä. Pyrimme ehkäisemään jätteen syntymistä ja tehostamaan jätehuoltoa.

Työpaikalla työkohteissa otetaan ympäristö huomioon kierrättämällä ja lajittelemalla jätettä. Kun työmenetelmät, logistiikka ja pakkaustavat kehittyvät, raaka-aineiden kulutus ja jätteen määrä vähenevät.

Epäkohtiin puuttuminen

Jos havaitsemme puutteita edellä mainituissa asioissa, ilmoitamme siitä omalle esimiehellemme, tarvittaessa muulle työpaikan johdolle tai luottamushenkilöille, joiden tulee ryhtyä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Tarvittaessa ilmoitamme epäkohdasta myös viranomaisille.

SÄÄNNÖT:
Sääntö 1. Liiketoiminta

Kaikilla Turvaurakoitsijat ry:n jäsenyrityksillä on Turvallisuusalan elinkeinolupa ja kaikilla hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilla työntekijöillä on turvasuojaajakortti. Jäsenyrityksemme noudattavat kaikessa toiminnassaan yritystoimintaa koskevia lakeja, asetuksia ja säännöksiä. Jäsenyritykset noudattavat liiketoiminnassaan myös ehdotonta rehellisyyttä, turvallisuuden edistämiseksi julkaistuja määräyksiä ja ohjeita sekä tässä esitettyjä eettisiä sääntöjä.

Jäsenyrityksemme pyrkii yhteistyössä asiakkaan kanssa löytämään hänelle yksilöllinen ja tarkoituksenmukainen ratkaisu, joka täyttää turvallisuuden asettamat vaatimukset ja asiakkaan omat erityistarpeet.

 
Sääntö 2. Ammattimainen käytös

Yrityksen palveluksessa olevat henkilöt käyttäytyvät sen luottamuksen arvoisesti, johon palvelu ko. toimialalla heidät velvoittaa.

Henkilökunta hallitsee työtehtäviensä edellyttämät turvallisuusmääräykset. Suorittaessaan ammattiinsa liittyviä tehtäviä he ottavat tunnollisesti huomioon ne säännöt, ohjeet ja sopimukset, joiden tarkoituksena on hyväksytyn turvallisuustason ylläpitäminen ja edistäminen.

Henkilökunta esiintyy palveluhenkisesti, ystävällisesti ja kohteliaasti. Heillä on työtehtäviä suorittaessaan mukanaan vähintään turvasuojaajakortti, josta asiakkaat voivat varmistaa asianomaisen henkilöllisyyden ja hänen edustamansa yrityksen.

Henkilökunnalla on tarkoituksenmukainen ja siisti, työhön soveltuva asu.

Henkilökunnan esiintyy aina tavalla, joka on kunniaksi hänen edustamalleen yritykselle ja koko toimialalle.

 

Sääntö 3. Vaitiolovelvollisuus

Yrityksen palvelukseen astuneet henkilöt eivät anna toimialan ulkopuolisille lukitus- ja valvontaturvallisuuden vaarantavaa yksityiskohtaista tietoa turvallisuuteen ja lukitukseen liittyvistä seikoista, kuten yksityiskohtaisia tietoja valvontalaitteiden ja -järjestelmien tai lukituksen teknisistä toimintaperiaatteista, sarjatietoja, tietoja aukaisukeinoista tms.

Vaitiolovelvollisuus koskee myös asiakkaan luottamuksellisesti antamia tietoja sekä työssä muuten saatuja asiakkaan omaisuutta, intimiteettiä, toimintaa tms. koskevia tietoja.

Henkilökunta ei saa paljastaa tai käyttää henkilökohtaisessa hyötymistarkoituksessa hyväkseen mitään työsuhteessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja.

Se, mitä edellä vaitiolovelvollisuudesta on sanottu, sitoo työntekijää myös työsuhteen päätyttyä. Tässä tarkoituksessa yritykset solmivat työntekijöidensä kanssa erityisen asiaa koskevan sopimuksen.

 

Sääntö 4. Suhteet kollegoihin, tavarantoimittajiin ja muihin sidosryhmiin

Yritykset ja niiden palveluksessa olevat henkilöt pyrkivät vaikuttamaan hyvien suhteiden kehittymiseen koko toimialan keskuudessa.

Yritykset noudattavat alalle hyväksyttyjä tai yleisesti noudatettavia kauppatapoja, jotka koskevat myyntirajoituksia, asennustapoja, takuuehtoja, lisenssejä, lukostoturvallisuutta, hyväksymistä edellyttäviä rajoituksia tms.

Asiakkaan kaikenlainen pettäminen ja harhaan johtaminen on koko toimialaa vahingoittavana erityisen tuomittavaa.

 

Sääntö 5. Esiintyminen julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa

Yritys tai sen palveluksessa olevat henkilöt eivät esiinny julkisuudessa tavalla, joka perusteettomasti heikentää ihmisten käsitystä heidän omasta tai yleisestä rikosturvallisuudesta.

Mainoksissa ja ilmoittelussa tulee tavoitella puolueettomuutta ja asiallisuutta, joka edistää liikkeen omaa toimintaa, mutta ei vahingoita kollegoiden tai toimialalla toimivien muiden yritysten toimintaa. Annettaessa lausuntoja oman liikkeen osalta on varottava, että lausuntoja ei yleistetä koko toimialaa koskeviksi.

Lähtökohtaisesti jäsenyritykset eivät anna kritiikkiä kollegasta ulkopuolisille. Mahdollinen kritiikki tulee aina esittää asiallisesti, lojaalisti, perustellusti ja varoen koko toimialan vahingoittamista ja siitä tulee ilmoittaa kritiikin kohteelle etukäteen.

Jäsenyritykset ja heidän henkilökuntansa esiintyvät sosiaalisessa mediassa yllä mainittujen sääntöjen mukaisesti, toimialan periaatteita kunnioittaen.